logo

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಮೈಸೂರು - 570020

Recruitments

Positions Shortlisted Candidates Results

CLICK FOR ARCHIVES

Positions Shortlisted Candidates Results

Technical Officer, Sr.Technical Officer (1), Sr.Technical Officer (2)

Advertisement number : Advt. No. REC 52/2016

Age Limit : -

Posted On :2017-07-29

Last Date : ---

For More Details : Click here


-


Date of Interview : ----

For More Details : Click here

Sr.Technical Officer (1) (STO2/16)

Advertisement number : Advt. No. REC 52/2016

Age Limit : -

Posted On :2017-07-29

Last Date : ---

For More Details : Click here


-


Date of Interview : ----

For More Details : Click here