logo

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಮೈಸೂರು - 570020

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್- ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್

1.

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಮೋದಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

2.

ಡಾ.ಹರ್ಷ್ ವರ್ಧನ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು, ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ

3.

ಡಾ.ಶೇಖರ್ ಸಿ. ಮಾಂಡೆ

ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಎಸ್‌ಐಆರ್

4.

Dr. Sridevi Annapurna Singh

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ