logo

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಮೈಸೂರು - 570020

Recruitments

Positions Shortlisted Candidates Results

ADVERTISEMENT NO. PAT. 24/2021 (MLP-0288)

Age Limit : 35 Years

Posted On :05-10-2021

Last Date: 07-10-2021

Walkin Date: ---

For More Details : Click here

Date of Interview : 10-11-2021

For More Details : Click here

ADVERTISEMENT NO. PAT. 24/2021 (MLP-0288)

For More Details : Click here

ADVERTISEMENT NO. PAT. 21/2021 (HCP-0101)

Age Limit : 50 Years

Posted On :01-10-2021

Last Date: 03-10-2021

Walkin Date: ---

For More Details : Click here

Date of Interview : 22-10-2021

For More Details : Click here

ADVERTISEMENT NO. PAT. 21/2021 (HCP-0101)

For More Details : Click here

Advertisement No. PAT 20/2021 - (GAP-0581)

Age Limit : As per the advertisement

Posted On :01-10-2021

Last Date: 03-10-2021

Walkin Date: ---

For More Details : Click here

Date of Interview : 12-10-2021

For More Details : Click here

Advertisement No. PAT 20/2021 - (GAP-0581)

For More Details : Click here

Advertisement No. PAT 19/2021

Age Limit : As per the advertisement

Posted On :28-09-2021

Last Date: 28-09-2021

Walkin Date: ---

For More Details : Click here

Date of Interview : 24-11-2021

For More Details : Click here

-

Advertisement No. PAT 18/2021 - (GAP-0545)

Age Limit : As per the advertisement

Posted On :26-09-2021

Last Date: 28-09-2021

Walkin Date: ---

For More Details : Click here

Date of Interview : 29-10-2021

For More Details : Click here

Advertisement No. PAT 18/2021 - (GAP-0545)

For More Details : Click here

CLICK FOR ARCHIVES

Positions Shortlisted Candidates Results