logo

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಮೈಸೂರು - 570020

Events

CSIR Foundation Day 2023

CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysuru

Read More

CFTRI Foundation Day 2023

CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysuru

Read More

R & D Programmes - Major Projects and their Highlights - Achievements

CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysuru

Read More

One Week One Lab

CSIR-Central Food Technological Research Institute (CFTRI), Mysuru

Read More